תנאי שימוש – LBS ACADEMY

אנו, אלביאס ייעוץ בתזונה וכושר בע"מ (ח.פ. 516080074) (להלן: "LBS", "החברה", "אנחנו" או "שלנו") מברכים אותך (להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה"), על שימושך באתר האינטרנט שלנו המופיע בכתובת https://www.LBSAcademy.co.il (להלן: "האתר"). האתר הינו פלטפורמה מקוונת באמצעותו אנחנו מנגישים למשתמשים את שירותי החברה וכן מידע, תכנים, קורסים והדרכות בתזונה ואורח חיים בריא.

הסכמה לתנאי השימוש ותנאים מוקדמים

אנא קרא את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות שלנו המופיעה בכתובות:
https://www.LBSAcademy.co.il/terms
https://www.LBSAcademy.co.il/privacy

(להלן: "מדיניות הפרטיות"; המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו) בעיון ובקפידה מכיוון שתנאי שימוש אלו מהווים הסכם מחייב בינך ובין החברה והוראותיהם יחולו על כל שימוש באתר ו/או רכישה של שירותי החברה. הגלישה, הכניסה או השימוש באתר כמו גם הרכישה באמצעותו ו/או באמצעים אחרים את שירותי החברה, מהווה אישור והסכמה שלך כי כל שימוש כאמור באתר או בשירותי החברה ייעשה בהתאם לתנאים ולהוראות המופיעים בתנאים שימוש אלו.

אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש, הנך מחויב, באופן מידי, להימנע מכניסה, מהתחברות או מלעשות שימוש באתר ו/או בשירותי החברה.

במקרים המפורטים להלן, נאסר על משתמשים להירשם לשירותי החברה ועליהם להפסיק שימוש כלשהוא בשירותים אלו או באתר החברה לאלתר:

 • משתמשים שגילם מתחת ל-18 שנים במקרה שיובא לידיעתנו כי קטין מתחת לגיל 18 משתמש בשירותים, אנו נחסום משתמש זה, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי (כהגדרתו של מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו) שנאסף לגביו. 
 • משתמשים שהינם תאגיד ו/או ישות משפטית אחרת.

 

1. השירותים

האתר מהוה את הפלטפורמה באמצעותו אנחנו מספקים לגולשים תוכן מקצועי, מאמרים, כתבות קהילות (לרבות קהילות ברשתות חברתיות כגון FACEBOOK), קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים, ובלוגים בתחומי התזונה ואורח חיים בריא. כמו כן, משמש האתר להזמנת קורסים והדרכות בתזונה ואורח חיים בריא מאת החברה או מי מטעמה. (לעיל ולהלן: "השירותים" /ו/או "שירותי החברה").

השירותים עשויים לכלול מידע ותוכן כגון כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, שאלות נפוצות, מידע ליצירת קשר, סרטונים, טקסט, קבצים, סמלילים, תמונות, אוספי מידע, קישורים, תוכן מותאם, מידע טכני, חומר תיעודי, ידע, מפרטים, עיצובים, ה-"look and feel" של האתר, אלגוריתמים, קוד מקור, ממשקים, GUI, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה, אילוסטרציות, ציורים, אנימציות ומאפיינים אחרים אשר זמינים בשירותים ו/או מאפשרים את פעילותם שיועמדו לרשות המשתמשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה (להלן: "התוכן(נים)").

השירותים והתכנים ניתנים כפי שהם (As-Is) ), לפי זמינותם (As Available) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש או לשימוש מסוים. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, להוסיף, לגרוע, להגביל, לשנות, לתקן לבטל או להשעות את השירותים הניתנים על ידה ו/או את פעילות האתר או הספקת התוכן והמידע באמצעותם ו/או כל חלק מהם, לרבות כתוצאה מדרישות רגולטוריות כלשהן או אירועים שאינם בשליטת החברה. אתה מסכים ומאשר כי החברה אינה נושאת בכל אחריות, כלפיך או כלפי אחרים, ביחס או בקשר עם פעולות אלה ו/או תוצאותיהן (לרבות אובדן נתונים כלשהם).

כמו כן, השירותים שמספקת החברה בכלל ושירותי האינטרנט בפרט עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של החברה, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית.

 

קורסים מקוונים בתזונה ואורח חיים בריא

החברה ו/או יועצים מטעמה מעניקים בין היתר, קורסים והדרכות בתזונה ואורח חיים בריא באופן מקוון במודל של למידה מרחוק (שירותי ההדרכה" ו/או "הקורסים"). החברה אינה מוסד אקדמי ו/או מוסד להשכלה גבוהה והתכנים המועברים במסגרת LBS אינם מעניקים קרדיט אקדמי כלשהו.

החברה מבקשת להבהיר כי חל איסור על השימוש בכינוי דיאטן ו/או תזונאי בכל צורה או הטיה כלשהי, לרבות על ידי הצמדת תארים נוספים לכינויים אלו. שימוש בכינויים אלו מותר אך ורק לבעלי רישיון מקצוע בריאות המונפק ע"י משרד הבריאות מכל החוק להסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תשס"ח-2008. שימוש בכינויים אלו בניגוד לחוק מהווים עבירה פליליות וצרכניות מכוח הדין בישראל. 

ניתן לרכוש את שירותי ההדרכה אלו בהתאם למחירון החבילות המפורט בכתובת www.LBSAcademy.co.il, לחברה שמורה הזכות לבצע שינויים במחירים עם זאת המחירים מובטחים לתקופה ששולמה מראש. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

הקורסים יועברו באופן מקוון ויכללו תכני לימוד והדרכה, וכן אפשרות להשתתף בשיעורים באמצעות האינטרנט, לצורך האמור מלבד התכנים תציע החברה במסגרת הקורסים וההדרכות סרטוני וידיאו, מערכי שיעור, קבצי תרגול, הדרכות, מצגות, מבחנים טקסטים, תמונות, איורים, קבצי שמע ומידע נוסף.

חלק מהקורסים יאפשרו גישה לקבוצות Facebook בניהול החברה או מי מטעמה (לרבות בתשלום), החברה שומרת על זכותה להגביל ו/או להשעות ו/או לבטל את הגישה של המשתמשים לקבוצות אלו פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לגרוע מהאמור לעיל בעקבות הפרה של לתנאי השימוש אלו או אי תשלום.

ההשתתפות בקורסים הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, כולל הרשאות השתתפות. האחריות להתחברות, להשתתפות ללימוד חלה על המשתמש ,לרבות בכל הקשור לציוד קצה, בקונפיגורציה המוגדרת בהנחיות ההתחברות וחיבור לאינטרנט.

עם השלמת הדרישות של חלק מהקורסים המוצעים באתר, כפי שיפורטו באתר הקורס הרלוונטי, יהיו המשתמשים זכאים לתעודת גמר מטעם LBS Academy. חובות אלו יתכן ויכללו בחנים, מבחנים, תרגילים, עבודות, פרויקטים וחובות שמיעה /נוכחות וכן תשלום עבור השירותים. משתמש אשר יפסיק את לימודיו במהלך הקורס טרם מועד סיומם הרשמי, ו/או לא יעמוד בחובות הנוכחות ו/או הבחינות ו/או כל חובה אחרת כמפורט בתנאי שימוש אלו ו/או בטופס ההרשמה/ אתר הקורס, לא יהא זכאי לתעודת גמר.

בנוסף, משתמש שפג תוקף הקורס אותו הוא רכש, יש ברשותו 14 ימים קלנדריים לחדש את הגישה לקורס בעלות המופחתת, אחרת יצטרך לרכוש גישה לקורס בעלות מלאה כלקוח חדש. 

בכל הנוגע לקורסים ושירותי ההדרכה החברה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל הבאים מטעמה, לא יישאו באחריות חוזית ו/או נזיקית או אחרת בגין כל נזק לרבות, נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף אלא לנזק ישיר הנובע מפעולה מכוונת של החברה או מרשלנותה החמורה של החברה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא יישאו בכל אחריות, חוזית או נזיקית, בגין כל נזק לרבות, נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, ו/או נזק שיגרם על ידי נסיבות שאינן בשליטת החברה.

את שירותי ההדרכה המשתמש רשאי לבטל את ההתקשרות בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות בכפוף להוראות הדין, ע"י משלוח הודעה בכתב לכתובת הדוא"ל: [email protected] למעט כאמור לא ניתן לבטל את ההתקשרות. משתמש שנכנס עם שם המשתמש והסיסמה למערכת, לא יהיה זכאי להחזר כספי.

יתר הוראות תנאי השימוש (לרבות לגבי קניין רוחני, הגבלת השיפוי וקיצור תקופת התיישנות) יחולו בשינויים המחויבים על מתן שירותי ההדרכה, בכל מקרה של סתירה בין האמור בהוראות אלו לאמור בהוראות תנאי השימוש יגבר האמור בהוראות אלו.

 

2. חשבון משתמש

על מנת להנות מכל התכנים והשירותים המוצעים ע"י החברה אתה תתבקש ליצור חשבון משתמש / להירשם לאתר. במסגרת זאת תידרש לבחור שם משתמש סיסמה. במסגרת הרישום עליך לספק מידע מלא ומדויק ולעדכנו מעת לעת. החשבון הוא אישי ולא ניתן להעברה ולכל משתמש אפשרות להקים חשבון משתמש אחד בלבד.

הנך אחראי באופן בלעדי ומלא לשמור על סודיות הסיסמה ושם המשתמש שלך ובהתאם על כל פעילות המבוצעת במסגרת חשבון המשתמש שלך. החברה לא תהא אחראית לכל אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה משימוש בלתי מורשה בחשבונך, או עקב פריצת אבטחה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עליך לדווח לחברה באופן מידי על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך ועל כל פריצת אבטחה. במידה ולא התקבלו שם משתמש וסיסמה למערכת הקורסים מספר דקות לאחר ההרשמה, נא לפנות אלינו באימייל [email protected] או בטלפון 03-5440919 למען בדיקת רישומכם במערכת והנפקת פרטי גישה מחודשים במידת הצורך.

 

השעיית חשבונך

אנו עשויים להשעות את חשבון המשתמש שלך, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, לרבות אם אנו סבורים כי אחד (או יותר) מן האירועים הבאים התרחשו: (א) יש סיכון לביטחון או פרטיות חשבונך; (ב) קיים איום על הביטחון או השלמות של הרשת שלנו או השרתים שלנו; (ג) השעיה נדרשה כדי להגן על זכויות, רכוש או בטיחות של החברה, משתמשיה או הציבור; (ד) הפרת תנאים אלה ו/או כל פעולה בניגוד לדין; (ה) קיים חשש כי אתה או חשבונכם משמשים לצורך סחר בתרופות מרשם או חומרים לא חוקיים (ו) אנו נדרשים לכך על פי דין. 

 

3. חובות המשתמש, הגבלת שימוש ושימושים אסורים

המשתמש מתחייב להשתמש בשירותים ובאתר באופן חוקי בלבד, ובהתאם להוראות תנאי השימוש וכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכפוף להוראות כל דין, המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשירותי החברה ו/או באתר לצורך אף אחד מאלה:

 • שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה בלתי מוסרית, פוגענית (נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח, גזענות ואלימות), בלתי-מורשית ו/או אסורה ו/או למטרות מסחריות;
 • שימוש לרעה במשאבים הטכנולוגיים של החברה ושרתיה וכן בזכויות אשר ניתנו למשתמש במסגרת מתן השירותים או באופן שעלול לפגוע ו/או לגרום לנזק למשאבים אלו ליצור עומס גדול ובלתי סביר על משאבים אלו; 
 • פרסום חומר פורנוגראפי, זנות, הימורים אסורים, או שימוש בסמים מסוכנים, לרבות קישור לאתרים אחרים הכוללים תכנים כגון אלו;
 • התחזות, גניבת זהות, מרמה או הונאה אחרת כלשהי, לרבות Phishing, Hacking, Cracking, Sniffing, שחזור סיסמאות או כל שיטה אחרת;
 • ביצוע האזנת סתר או פגיעה בפרטיות ו/או ניסיון גישה למידע פרטי של משתמש אחר בלא קבלת אישור מפורש מאותו משתמש או כל ניסיון לקבל גישה באופן כלשהו לחשבון שאינו שלו וזאת בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש ((Spider / Crawler, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת לאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע ((Data Mining / Data Scraping;
 • פגיעה בשמו הטוב של אדם, לרבות בניגוד לחוק איסור לשון הרע;
 •  להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה לך חסות, תומכת בך, בשירותיך בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע משמיץ, שקרי או לא מדויק אודות החברה או שירותיה;
 • פגיעה בזכות יוצרים, זכות מבצעים, פטנטים, סימני מסחר, או כל זכות קניין כיוצא באלה, של צד שלישי אחר ו/או החברה, לרבות סודות מסחריים, או פרסום של מוצרים ושירותים הפוגעים בזכויות קניין כאמור; 
 • להעתיק, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק באתר או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע בפומבי, להפיץ, לשדר, להעתיק, להפיץ, להציג, לעבד, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר או לעשות שימושים דומים באתר השירותים בתכנים ו/או בתוכן המשתמשים;
 • שיבוש פעולתו התקינה של מחשב, שיבוש חומר מחשב, או חדירה למחשב, באמצעות "וירוס", "סוס טרויאני", "רוגלה", או כל אמצעי אחר כיוצא באלה אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב, לרבות בניגוד לחוק המחשבים, תשנ"ה -1995 וכן גישה לאזורים אסורים בשרת, חיטוט, שימוש או סריקת מערכות ונתונים; 
 • לאסוף ו/או ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון של כל או חלק מהתכנים ו/או מתוכן משתמשים, לעשות כל שימוש בתכנים ו/או בתוכן המשתמשים בכל אתר או שירות אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמה של החברה בכתב ומראש;
 • הפצה אסורה של דואר אלקטרוני (דואר זבל/ ספאם) ו/או משלוח כמות גדולה של ממסרים, בהן כתובת האינטרנט (IP) למנועי חיפוש או אינדקסים אחרים, בניסיון להשיג דרוג טוב יותר במנוע החיפוש או האינדקס ואשר גורר תלונה מצד מנהלי אתר מנוע החיפוש ו/או האינדקס; כמו כן, ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking או Deep linking לכל חלק מהאתר והתכנים;
 • יבוא או יצוא אסורים;
 • פעולה המפרה התחייבות אחרת על פי כל דין לרבות החוק להסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תשס"ח-2008 או על פי הסכם ו/או להשתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או בתכנים לכל מטרה החורגת משימוש סביר.

 

4. קבוצות דיון (פורומים), תגובות (טוק-בקים), תוכן משתמשים ומשוב

באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשים השונים של שירותי החברה (להלן: "תוכן משתמשים"). תוכן משתמשים מתפרסם באזורים המיועדים לכך, כדוגמת קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים, תגובות לכתבות (טוק-בקים) בלוגים ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתר תכנים משלך – בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של החברה. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם ו/או שתכנים אלו יוסרו.

אתה מתחייב כי כל הינך רשאי לפרסם את תוכן המשתמשים כאמור וכי לא תפרסם או תעלה כל תוכן משתמשים אשר נמצא ברשותך בניגוד לדין, הסכם או התחייבות אחרת ו/או שאסור על פי תנאי השימוש (ראה סעיף 4 לעיל) ו/או עפ"י דין לפרסמו או להעלותו. כמו כן , הנך מתחייב כי תוכן משתמשים כאמור אינו מפר כל זכויות של צד ג' כלשהו לרבות, זכויות קניין רוחני, פרטיות או זכויות פרסום.

למרות שלחברה אין כל חובה לסנן, לערוך או לפקח על כל תוכן משתמשים, החברה שומרת את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר או לערוך, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת, כל תוכן משתמשים באתר, בכל עת ומכל סיבה שהיא. באחריותך לגבות כל תוכן משתמשים שלך, על חשבונך בלבד.

מובהר כי החברה אינה נושאת בכל אחריות לתוכן המשתמשים, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

כמו כן, רשאית החברה להטיל מגבלות על השימוש בשירותים, וביניהן הגבלת גודל שטח האחסון הזמין עבור משתמשים להעלות תוכן משתמשים.

 

רישיון לתוכן משתמשים

כאשר אתה מעלה, יוצר, מפרסם, או הופך לזמין תוכן משתמשים באמצעות האתר ו/או השירותים, אתה מעניק לחברה רישיון תמידי, שאינו בלעדי, חופשי מתמלוגים, וכלל עולמי, להציג בפומבי, להעביר, להפיץ, לשמור, לבצע, לפרסם, לשכפל, להעתיק לבצע שינויים או עבודות נגזרות, לאחסן ולהשתמש בתוכן זה, בין אם באמצעות האינטרנט, התקנים ניידים או אחרים, בכל פורמטי מדיה שונים וערוצי מדיה לצורך תפעול, שיווק, קידום ושיפור השירותים שלנו ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

כמו כן, כשאתה מפרסם מעלה, יוצר, מפרסם, או הופך לזמין תוכן באמצעות האתר או השירותים, פירוש הדבר שאתה מאשר לציבור המשתמשים, לרבות אנשים מחוץ לאתר, לגשת למידע זה, להשתמש בו ולשייך אותו אליך ובהתאם אתה מעניק לציבור המשתמשים להם בחרת להציג תוכן זה רישיון לא בלעדי, לא מסחרי וחופשי מתמלוגים, לעשות כאמור. יש לציין כי החברה אינה מנטרת או שולטת בפעולות שמשתמשים אחרים עושים עם התוכן אותה אתה פרסמת כאמור.

אנו מעריכים תמיד את המשוב שלך והצעות אחרות בנוגע לאתר ושירותי החברה, אולם עליך להבין כי אנו עשויים להשתמש במשוב או בהצעות שלך ללא מחויבות לפצות אותך בגינם (ממש כשם שלך אין חובה להציע אותם).

 

5. פרטיות ואבטחת מידע

אנו מכבדים את הפרטיות של המשתמשים ומחויבים להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמנו. מדיניות איסוף המידע לסוגיו מתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע אישי של המשתמש בהתאם למדיניות הפרטיות. 

החברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי או אמצעי תשלום של המשתמשים. סליקת התשלומים באתר מתבצעת באמצעות חברת טרנזילה בדף סליקה מאובטח במפתח הצפנה EV SSL והעומד בתקן אבטחה PCI DSS Level-1.

 

6. קניין רוחני

האתר, השירותים, התכנים, הנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים, חוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. 

בהתאם לאמור אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לשווק מכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה. 

החברה אינה טוענת לבעלות על תוכן המשתמשים אולם תנהג בתוכן משתמשים זה בהתאם להוראות הרישיון (כמפורט בסעיף 5 לעיל) וכמו כן תהיה החברה רשאית לעשות בתכנים אלו כל פעולה הדרושה לשם מתן השירותים, לרבות העתקה לצורך גיבוי, הטמנה (Caching), והעברתם לספקי השירותים וכל פעולה אחרת שתהיה נחוצה לפי שיקול דעתה של החברה.

תנאי שימוש אלו אינם מקנים למשתמש זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש לשימוש פרטי ולא מסחרי, מוגבלת וניתנת לביטול בהתאם למפורט בתנאי שימוש אלו. ויובהר כל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש על פי תנאי שימוש אלו שמורה בידי החברה ו/או נותני הרישיון שלה. למען הסר ספק, אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של החברה על פי כל דין. 

 

7. פרסומות באתר, תוכן מסחרי, וקישורים חיצוניים

החברה מאפשרת ועשויה לאפשר לצדדים שלישיים אחרים להציג פרסומות באתר ו/או מערכי תוכן ושירותים. במסגרת זו יתכן ויצפה המשתמש בהצעות שירות, תכנים, קישורים, מידע או בפרסומות של גורמים שלישיים כלשהם – חלקם באמצעות קישורים המאפשרים למשתמשים לעזוב את האתר ולהיכנס לאתרים או לשירותים של צדדים שלישיים, שאינם בשליטת החברה.

החברה אינה אחראית לגביהם, לרבות אך לא רק, לזמינותם, לכל פרסומת, הטבה, מוצר או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. כמו כן, החברה ו/ אינם אחראיים למדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה, או לפרקטיקות אחרות הנהוגות על ידיהם. כל התקשרות עם צדדים שלישיים כאמור הנם באחריותך ועל חשבונך בלבד. ופרסום תכנים וקישורים אלו באתר ו/או שירותי החברה אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם.

 

8. הגבלת אחריות ושיפוי

על אף שנעשה מאמץ להבטיח את איכותם ודיוקם של האתר, שירותי החברה והתכנים המופיעים בהם יתכן כי נפלו בהם טעויות או חוסר דיוקים. המשתמש מודע לכך כי לא ניתן להתאים את האתר ו/או השירותים ו/או התכנים לצרכיו של כל אדם ואדם ועל כן לא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר ו/או השירותים ו/או התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לציפיות ודרישות, היותם מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין אנו מתחייבים כי האתר נקי מפגמים ו/או שגיאות או רכיבים מזיקים אחרים. כמו כן אין אנו מתחייבים שהאתר לא יופרע, יתקיים בבטחה, ללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית.

בהתאם לאמור השירותים מוענקים כפי שהם (As-Is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש או לשימוש מסוים ו/או לדיוק התכנים המופיעים בהם.

בשים לב לכל האמור לעיל, הצדדים מסכימים כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש או מי מטעמו ו/או צד שלישי מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים משימוש באתר ו/או השירותים הניתנים דרכו ו/או התכנים המופיעים בו ו/או מעשה או מחדל של המשתמש או צד שלישי כלשהו.

 

שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה על כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב שייגרם לה ו/או למי מטעמה, לרבות הוצאות משפטיות מלאות ושכ"ט עו"ד, בישראל או מחוץ לישראל, כתוצאה מכל מעשה או מחדל של המשתמש בקשר לשירותים הניתנים לו על יד החברה, לרבות בקשר לשימושו באתר ו/או בתכנים שלא בהתאם לתנאי שימוש או כל הפרה אחרת של תנאי השימוש; הפרה מצדו של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; תוכן המשתמשים אשר העלה המשתמש לאתר ו/או כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי או לחברה, אשר קשור לשימושו באתר ו/או בתכנים ו/או בשירותי החברה, לרבות כל פעולה בניגוד להוראות החוק להסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תשס"ח-2008. הנך מאשר כי לא תסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידך מבלי לקבל תחילה את הסכמתנו בכתב לכך.

מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלו, אם יקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת, כי על החברה לפצות ו/או לשפות את המשתמש בגין, לא יעלה סכום הפיצוי ו/או השיפוי שתשלם החברה למשתמש על סכום השווה לנמוך מבין 100 ש"ח לבין ממוצע הסכומים ששילם המשתמש לחברה בתקופה בת 12 חודשים הקודמת לקרות האירוע בר השיפוי.

 

9. סיום ההתקשרות ושינויים של תנאי השימוש

החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ובין היתר בשל חשש להפרת הוראות אלה על ידי המשתמש להשהות ו/או לבטל את גישתו של המשתמש לאתר, לתכנים ו/או את השירותים שניתנו באמצעותם לאלתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר השמור לה בהתאם לכל דין ו/או הסכם.

תנאי השימוש ניתנים לשינוי בכל עת ע"י החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. בהתאם רשאית החברה לשנות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כל תנאי מתנאי השימוש ו/או כל הקשור במישרין ו/או בעקיפין במתן השירותים, והכל בפרסום תנאי שימוש מעודכנים בהתאם, ונוסח תנאי השימוש כפי שהם מפורסמים באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

במידה ונצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

 

10. הוראות כלליות 

קיצור תקופת התיישנות – לאור אופי השימוש באתר ו/או בשירותי החברה מוסכם בזאת, כי כל תביעה או דרישה שתופנה כנגד האתר תוגבל בתקופה של 12 חודש ממועד היווצרות העילה, ויש לראות בסעיף זה משום הסכם לתקופת התיישנות לפי סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאי שימוש אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה. כמו כן, תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אבל פונים לשני המינים באופן שווה.

תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה.

תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים.

החברה רשאית להעביר את זכויותיה ו/או את חובותיה על פי תנאי שימוש אלו לידי כל צד שלישי אחר, לפי שיקול דעתה המוחלט. המשתמש אינו רשאי להעביר את הזכויות והחובות על פי תנאי שימוש זה אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.

אם הוראה כלשהי תנאי שימוש אלו תימצא על ידי ערכאה מוסמכת כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות התקנון ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.

הימנעות החברה מלאכוף את חובות המשתמש לפי תנאי השימוש ו/או מסמכי התקשרות האחרים, כולן או מקצתן, לא תיחשב כוויתור על קיום החובות כאמור, והיא לא תמנע מהחברה לתבוע בגין הפרת החובות במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת.

כל תביעה בקשר לתנאים, לשירותים או לשימוש בהם, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ויתפרשו על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא יחולו עליהם אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי. מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הבלעדית בקשר למתן השירותים ותנאי שימוש אלו וכל הנובע מהם נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני) בהתאם לכתובת הדוא"ל אותה מסר המשתמש בהרשמתו לאתר ושירותי החברה בעת פתיחת חשבון. ואם לחברה בכתבות [email protected]